แบบทดสอบ 1


จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ถ้านักเรียนห้องหนึ่งมี 30 คน เป็นนักเรียนชาย 12 คน แล้วอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนหญิงต่อจำนวนนักเรียนชายมีค่าเท่าใด
ก. 2 : 3 ข. 3 : 2 ค. 3 : 4 ง. 4 : 3

2. ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. 2 : 3 = 3 : 2 ข. 3 : 4 = 4 : 5
ค. 2 : 5 = 1 : 4 ง. 3 : 7 = 6 : 14

3. ถ้า a : b = 2 : 3 และ a : c = 3 : 4 แล้ว a : b : c มีค่าเท่าใด
ก. 6 : 8 : 9 ข. 6 : 9 : 8 ค. 7 : 8 : 9 ง. 7 : 9 : 8

4. ถ้า 3x = 4a และ 15y = 8a แล้ว x : y มีค่าเท่าใด
ก. 2 : 3 ข. 3 : 2 ค. 2 : 5 ง. 5 : 2

5. ถ้า แล้ว a – b มีค่าเท่าใด
ก. 5 ข. 10 ค. 15 ง. 20

6. ถ้า 2x : 3y = 1 : 2 และ 5y : 4z = 1 : 3 แล้ว x : y : z มีค่าเท่าใด
ก. 1 : 2 : 3 ข. 3 : 2 : 1 ค. 3 : 4 : 15 ง. 15 : 4 : 3

7. ถ้า (a – 1) : a = b : (b + 3) = 1 : 2 แล้ว a : b มีค่าเท่าใด
ก. 2 : 3 ข. 3 : 2 ค. 3 : 5 ง. 5 : 3

8. ถ้า แล้ว x : y : z มีค่าเท่าใด
ก. 2 : 3 : 5 ข. 3 : 5 :2
ค. 5 : 2 : 3 ง. 5 : 3 : 2

9. ถ้า แล้ว x : y : z มีค่าเท่าใด
ก. 1 : 2 : 3 ข. 2 : 3 : 1
ค. 3 : 1 : 2 ง. 3 : 2 : 1


10. ถ้า (2x + 3y) : (3x – 2y) = 2 : 1 แล้ว x : y มีค่าเท่าใด
ก. 2 : 5 ข. 5 : 2 ค. 4 : 7 ง. 7 : 4

11. ถ้า x : y = 5 : 9 แล้ว (3x + y) : (5x – y) มีค่าเท่าใด
ก. 2 : 3 ข. 3 : 2 ค. 5 : 7 ง. 7 : 5

12. ถ้า แล้ว มีค่าเท่าใด
ก. 1 ข. 3 ค. 5 ง. 7

13. ถ้า x : y : z = 2 : 3 : 1 และ x + 2y – 3z = 10 แล้ว x + y + z มีค่าเท่าใด
ก. 4 ข. 8 ค. 12 ง. 16

14. ถ้า a : b : c : d = 1 : 2 : 3 : 5 และ c – a = 666 แล้ว d – b มีค่าเท่าใด
ก. 999 ข. 777 ค. 666 ง. 333

15. ถ้า (a – b) : (b – c) : (c + a) = 2 : 1 : 5 และ a + b = 12 แล้ว b + c มีค่าเท่าใด
ก. 1 ข. 2 ค. 4 ง. 6

16. ถ้า แล้ว เป็นเท่าใด
ก. 8 : 27 ข. 27 : 8 ค. 27 : 64 ง. 64 : 27

17. ถ้า และ แล้ว y : z มีค่าเท่าใด
ก. 2 : 3 ข. 3 : 2 ค. 3 : 4 ง. 4 : 3

18. ถ้า y : (x + y) = z : (y – z) = 1 : 3 แล้ว x : y : z มีค่าเท่าใด
ก. 1 : 2 : 4 ข. 4 : 2 : 1
ค. 1 : 4 : 8 ง. 8 : 4 : 1

19. ถ้า x + y – z = 0 และ x – 2y + z = 0 แล้ว x : y : z มีค่าเท่าใด
ก. 1 : 2 : 3 ข. 2 : 3 : 1
ค. 3 : 1 : 2 ง. 3 : 2 : 1

20. กำหนดให้ x, y และ z เป็นจำนวนเต็มบวก ถ้า แล้ว มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 3x ข. 3z ค. 12y ง. 12z

21. อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนหญิงต่อจำนวนนักเรียนชายของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็น 3 : 2 ถ้าโรงเรียนนี้มีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 200 คน จำนวนนักเรียนหญิงมีค่าเท่าใด
ก. 500 คน ข. 600 คน ค. 700 คน ง. 800 คน
22. พ่อแบ่งเงิน 70,000 บาท ให้บุตร 3 คน โดยถ้าคนโตได้ 5 บาท คนกลางจะได้ 4 บาท และถ้าคนกลางได้ 3 บาท คนเล็กจะได้ 2 บาท ดังนั้นคนกลางจะได้รับส่วนแบ่งทั้งสิ้นกี่บาท
ก. 12,000 ข. 14,000 ค. 22,000 ง. 24,000
23. ดวงเดือน สมศรี ปรีชา เมตตา และอุมาลงทุนร่วมกันเป็นอัตราส่วน 2 : 3 : 6 : 4 : 5 ตามลำดับ เมื่อลงทุนไปแล้ว 1 ปี ธุรกิจมีกำไร ก่อนแบ่งผลกำไร สมศรีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกิจการจะได้โบนัส 5,000 บาท ที่เหลือนำมาแบ่งผลกำไรตามอัตราส่วนที่ลงทุน ถ้าในการดำเนินการได้ผลกำไรต่อปี 125,000 บาท สมศรีจะได้ส่วนแบ่งเมื่อสิ้นปีตรงกับข้อใด
ก.18,750 บาท ข. 23,000 บาท
ค. 25,000 บาท ง. 31,250 บาท
24. ถ้าอัตราส่วนพื้นที่วงกลม 2 วง เท่ากับ 4 : 9 แล้วอัตราส่วนความยาวเส้นรอบวงมีค่าเท่าใด
ก. 2 : 3 ข. 3 : 4 ค. 3 : 5 ง. 4 : 9
25. ถ้ารัศมีของทรงกลมเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าของความยาวเดิมแล้ว ปริมาตรของทรงกลมนี้จะเพิ่มขึ้นอีกกี่เท่า
ก. 2.375 ข. 3.375 ค. 6.25 ง. 15.625
26. ถ้าเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่ากับเส้นรอบรูปของวงกลม แล้วอัตราส่วนของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อพื้นที่ของวงกลมมีค่าเท่าใด
ก. p : 2 ข. p : 4 ค. 2 : p ง. 4 : p
27. A เป็นพื้นที่ของวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาว 6p หน่วย B เป็นพื้นที่ของวงกลมที่รัศมียาว หน่วย แล้ว มีค่าเท่าใด
ก. ข. ค. ง.
28. นายดำและนายแดงเป็นพี่น้องกัน ถ้าพบว่าอัตราส่วนของสองเท่าของอายุของนายดำลบด้วยอายุของนายแดง ต่อ ผลบวกของอายุของคนทั้งสอง เท่ากับ 2 : 3 แล้วอัตราส่วนของอายุของนายดำต่ออายุของนายแดงมีค่าเท่าใด
ก. 3 : 4 ข. 4 : 3 ค. 4 : 5 ง. 5 : 4


29. มุมของสามเหลี่ยมมีอัตราส่วน 3 : 4 : 5 มุมใหญ่ที่สุดของสามเหลี่ยมกางกี่องศา
ก. 45 ข. 65 ค. 75 ง. 85
30. สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนความยาวด้านทั้งสามเป็น ถ้าความยาวของด้านทั้งสามรวมกันได้เท่ากับ 119 เซนติเมตร ด้านของสามเหลี่ยมที่สั้นที่สุดกี่เซนติเมตร
ก. 16 ข. 20 ค. 28 ง. 35
31. ถ้าอัตราส่วนระหว่างต้นทุนกับราคาขายของกล้องถ่ายรูปเท่ากับ 4 : 5 ถ้าราคาขายเท่ากับ 15,000 บาท กำไรในการขายกล้องถ่ายรูปนี้มีค่ากี่บาท
ก. 3,000 ข. 3,500 ค. 4,000 ง. 5,000
32. กำหนดให้ จุด C อยู่บน BD ตามรูป ถ้า BD ยาว 6 หน่วย และพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCG
A G

F EB C D

เป็นสี่เท่าของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส CDEF แล้วด้าน
BC ยาวกี่หน่วย
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
33. ถ้า แล้ว x : y : z มีค่าเท่าใด
ก. a : b : c ข. a : c : b ค. b : a : c ง. c : b : a
34. จากรูป ถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A, B และ C ตั้งอยู่บน ซึ่งยาว 27 หน่วย และอัตราส่วนของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A, B และ C เป็น 4 : 9 : 16 แล้วพื้นที่ของสี่เหลี่ยม C มากกว่า

A

B

C

P Q
พื้นที่สี่เหลี่ยม A กี่ตารางหน่วย
ก. 49 ข. 68
ค. 86 ง. 108

464 ตารางหน่วย

35. จากรูป ถ้า A, B และ C เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส อัตราส่วนของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส A ต่อ B
C

A
B

P Q
เป็น 25 : 9 แล้วอัตราส่วนของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
B ต่อ C มีค่าเท่าใด
ก. 3 : 2 ข. 2 : 3
ค. 9 : 4 ง. 4 : 9


36. สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีอัตราส่วนของด้านกว้างต่อด้านยาวเป็น 4 : 5 จะต้องลดด้านกว้างลงกี่เซนติเมตร จึงทำให้อัตราส่วนของด้านกว้างต่อด้านยาวเป็น 3 : 4 และทำให้สี่เหลี่ยมมีพื้นที่เป็น 108 ตารางเซนติเมตร
ก. 0.6 ข. 0.8 ค. 1.0 ง. 1.2

37. ฟาร์ม A และฟาร์ม B เลี้ยงวัวคิดเป็นอัตราส่วน 3 : 7 ต่อมาเจ้าของฟาร์ม B นำวัวของตนมาให้เจ้าของฟาร์ม A 60 ตัว ทำให้ฟาร์ม A และ ฟาร์ม B มีจำนวนวัวเท่ากัน ถามว่าจำนวนวัวทั้งหมดในฟาร์มทั้งสองมีกี่ตัว
ก. 200 ข. 250 ค. 300 ง. 350

38. ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนเป็น 2 : 13 ถ้าในปีการศึกษา 2549 จำนวนครูและนักเรียนเพิ่มขึ้น 40 คน และ 110 คน ตามลำดับ ทำให้อัตราส่วนข้างต้นเปลี่ยนเป็น 1 : 5 แล้วในปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
ก. 360 ข. 390 ค. 420 ง. 450

39. อัตราส่วนจำนวนพนักงานชายต่อจำนวนพนักงานหญิงในโรงงานแห่งหนึ่งเท่ากับ 2 : 3 ต่อมาโรงงานรับพนักงานชายเพิ่มขึ้นอีก 15 คน ทำให้อัตราส่วนจำนวนพนักงานชายต่อจำนวนพนักงานหญิงเท่ากับ 5 : 6 จำนวนพนักงานชายในตอนแรกมีค่าเท่าใด
ก. 40 คน ข. 48 คน ค. 55 คน ง. 60 คน

40. บริษัทแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนเดิมของจำนวนพนักงานชายต่อจำนวนพนักงานหญิงเป็น 7 : 3
เมื่อรับพนักงานหญิงเข้ามาเพิ่มทำให้อัตราส่วนของจำนวนพนักงานชายต่อจำนวนพนักงานหญิงเป็น 7 : 4 ต่อมามีพนักงานชายลาออก 10 คน ทำให้อัตราส่วนของจำนวนพนักงานชายต่อจำนวนพนักงานหญิงเป็น 3 : 2 จงหาว่าบริษัทแห่งนี้เดิมพนักงานทั้งหมดกี่คน
ก. 100 ข. 150 ค. 200 ง. 250

41. ถ้าเลขสองจำนวน A และ B มีอัตราส่วน A : B = 3 : 2 และมี ค.ร.น. เท่ากับ 30 แล้วผลคูณของ A และ B มีค่าเท่าใด
ก. 120 ข. 150 ค. 180 ง. 210

42. ถ้าเลขสองจำนวน A และ B มีอัตราส่วน A : B = 6 : 15 และมี ห.ร.ม. เท่ากับ 12 แล้วผลคูณของ A และ B มีค่าเท่าใด
ก. 1,440 ข. 2,880 ค. 4,320 ง. 7,20043. ข้อใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุด
ก. % ของ 200 ข. % ของ 600
ค. % ของ 400 ง. % ของ 600
44. เมื่อเป็นร้อยละจะมีค่าตรงกับข้อใด
ก. ร้อยละ 40 ข. ร้อยละ 45 ค. ร้อยละ 50 ง. ร้อยละ 55
45. 2% ของ 5% ของ 8% ของ 1,000,000 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 200
ก. 10 ข. 20 ค. 30 ง. 40
46. พื้นที่ส่วนที่แรเงาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ก. 10 ข. 15
ค. 25 ง. 35

47. ถ้าบริเวณส่วนที่แรเงามีพื้นที่เป็น 8 เท่าของพื้นที่ของวงกลมวงเล็ก รัศมีของวงกลมวงใหญ่
เป็นกี่เท่าของรัศมีของวงกลมวงเล็ก
ก. 2 ข. 3
ค. 4 ง. 5

48. สีเหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ภายในแต่ละรูปสร้างขึ้นจากการลากส่วนของเส้นตรงจากจุด

กึ่งกลางของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเดิม รูปที่แรเงามีพื้นที่คิดเป็นร้อยละเท่าไรของรูปสีเหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่ที่สุด
ก. 12.5 ข. 25

ง. 50 ง. 75

49. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 700 คน เป็นนักเรียนหญิง 280 คน นักเรียนชายคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมด
ก. 30 ข. 40 ค. 50 ง. 60
50. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานชาย 520 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65 ของพนักงานทั้งหมด บริษัทมีพนักงานทั้งหมดกี่คน
ก. 700 ข. 800 ค. 900 ง. 1,000


51. ไข่เป็ดโหลละ 18 บาท ไข่เค็ม 10 ฟอง 18 บาท ไข่เค็มราคาสูงกว่าไข่เป็ดร้อยละเท่าไร
ก. 10 ข. 20 ค. 30 ง. 40
52. นักเรียนจำนวน 60 คน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทักษะชีวิต และ 90% ของนักเรียนกลุ่มนี้เข้าสอบปลายภาค ถ้า ของนักเรียนที่เข้าสอบปลายภาคสอบผ่านรายวิชาทักษะชีวิต จำนวนนักเรียนที่สอบผ่านวิชานี้มีกี่คน
ก. 42 คน ข. 45 คน ค. 48 คน ง. 51 คน
53. ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ถ้า 25% ของจำนวนนักเรียนชายเท่ากับ 35% ของจำนวนนักเรียนหญิง แล้วอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงมีค่าเท่าใด
ก. 3: 5 ข. 5 : 3 ค. 5 : 7 ง. 7 : 5
54. จากรูปวงกลม 2 วง รัศมี 2r และ r หน่วย ตามลำดับ ถ้าค่าของ r เพิ่มขึ้น 10% แล้วพื้นที่


r
ส่วนที่แรเงาจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 10 ข. 11
ค. 20 ง. 21

55. จากรูป ถ้าอัตราส่วนของรัศมีวงกลมของวงกลมเท่ากับ 1 : 2 : 3 แล้วอัตราส่วนพื้นที่
ในแต่ละส่วนมีค่าเท่าใด
ก. 1 : 4 : 9 ข. 1 : 3 : 8
ค. 1 : 3 : 5 ง. 1 : 3 : 4
56. ถ้า 5 เท่าของน้ำหนักของ x หนักเท่ากับ 25% ของน้ำหนักของ y แล้ว ของน้ำหนักของ y หนักเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักของ x
ก. 25 % ข. 50% ค. 75% ง. 100%
57. ทิมหนักเป็น 210% ของมาลี บันเทิงหนัก 70% ของรวี รวีหนักเป็น 2 เท่าของมาลี ทิมจะหนักเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของบันเทิง
ก. 50% ข. 100% ค. 150% ง. 200%
58. ก, ข และ ค ช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งได้ค่าจ้างรวม 27,450 บาท ถ้า ก ได้รับค่าจ้างคิดเป็นร้อยละ125 ของส่วนแบ่งที่ ข ได้รับ แต่เมื่อนำไปคิดเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งของ ค ก ได้รับคิดเป็นร้อยละ 80 ของส่วนแบ่งที่ ค ได้รับ ก ได้รับค่าจ้างกี่บาท
ก. 6,000 ข. 7,000 ค. 8,000 ง. 9,000

59. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนบวก จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
(1) a% + b% = (a + b)% (2) a% – b% = (a – b)%
(3) a% ´ b% = (a ´ b)% (4) a% ¸ b% = (a ¸ b)%
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. (1) และ (2) เท่านั้นที่ถูก ข. (3) และ (4) เท่านั้นที่ถูก
ค. (1) และ (3) เท่านั้นที่ถูก ง. (2) และ (4) เท่านั้นที่ถูก

60. จำนวนในข้อใดต่อไปนี้มีค่าน้อยกว่า x อยู่ 40%
ก. 0.4x ข. 40x ค. 0.6x ง. 60x

61. เลขจำนวนหนึ่งเมื่อเพิ่มขึ้น 8% จะมีค่าต่างกับเมื่อลดลง 9% เท่ากับ 510 เลขจำนวนนั้นมีค่าเท่าใด
ก. 300 ข. 3,000 ค. 500 ง. 5,000

62. ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 250 คน ถ้ามีนักเรียนชายร้อยละ 40 ของนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนมัธยมแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
ก. 500 ข. 750 ค. 1,000 ง. 1,250

63. สมมติว่า แหม่ม เจน ก้อย ไปรับประทานอาหารร่วมกัน พบว่า ก้อยจ่ายเงินค่าอาหารมากกว่าเจน 60 % แหม่มจ่ายเงินค่าอาหารเป็น เท่าของก้อย ถ้าแหม่มจ่ายเงินค่าอาหารมากกว่าเจน 100 บาท แล้วจำนวนเงินที่จ่ายค่าอาหารทั้งหมดกี่บาท
ก. 700 บาท ข. 800 บาท ค. 900 บาท ง. 1,000 บาท

64. ผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งขนาด 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 300 บาท แต่บริษัทได้ผลิตออกมาใหม่โดยเพิ่มปริมาณให้อีก 20% ของทุกๆ หนึ่งกิโลกรัม ในราคาถุงละ 310 บาท ถ้าซื้อผงซักฟอกชนิดใหม่จะประหยัดเงินเท่าใดในปริมาณที่เท่ากัน
ก. 10 บาท ข. 20 บาท ค. 50 บาท ง. 60 บาท

65. โรงเรียน A, B และ C มีการปลูกต้นไม้จำนวนหนึ่ง 35% ของจำนวนต้นไม้ทั้งหมดปลูกในโรงเรียน A นอกนั้นปลูกในโรงเรียน B และ C คิดเป็นอัตราส่วน 8: 5 ตามลำดับ ถ้าจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในโรงเรียน C น้อยกว่าจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในโรงเรียน B อยู่ 18 ต้น จำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมดในสามโรงเรียนมีกี่ต้น
ก. 40 ข. 80 ค. 120 ง. 160

66. ถ้ารายได้ของชายคนหนึ่งเพิ่มขึ้น 15% เขาจะได้เงินเพิ่มขึ้น 720 บาท เดิมชายคนนี้มีรายได้เท่าใด
ก. 4,000 บาท ข. 4,800 บาท
ค. 5,200 บาท ง. 6,000 บาท

67. เงินทุน 50,000 บาท มาลีนำไปลงทุนซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาขายได้กำไร 12% และนำไปลงทุนทำขนมตาลขายได้กำไร 13% เวลาผ่านไป 5 เดือนพบว่าได้กำไรเท่ากัน อยากทราบว่ามาลีลงทุนซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาขายกี่บาท
ก. 20,000 ข. 23,000 ค. 26,000 ง. 29,000

68. ขายเสื้อตัวหนึ่งไปราคา 475 บาท ปรากฏว่าขาดทุน 5% ถ้าต้องการกำไร 20% จะต้องขายราคากี่บาท
ก. 500 ข. 550 ค. 600 ง. 650

69. ถ้าประกาศขายสินค้าอย่างหนึ่งเป็นเงิน 504 จะได้กำไร 40% แต่ถ้าขายไปเป็นเงิน 450 จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 25% ข. 29% ค. 33% ง. 37%

70. บริษัทแห่งหนึ่งผลิตสินค้า A จำนวน x ชิ้น โดยมีต้นทุนในการผลิตต่อ x ชิ้น คือ M = 6x + 900 บาท และราคาขายต่อ x ชิ้น คือ N = 10x + 80 บาท ถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 25% จะต้องผลิตสินค้าชนิดนี้กี่ชิ้น (โดยมีเงื่อนไขว่าขายสินค้าได้หมดและยังไม่ได้คิดภาษี)
ก. 112 ข. 214 ค. 316 ง. 418

71. ขายสินค้าอย่างหนึ่ง โดยลดราคาลง 10% แล้ว ลดจากที่ลดแล้วอีก 10 % จะเท่ากับ
ก. ลดทีเดียว 19% ข. ลดทีเดียว 20%
ค. ลดทีเดียว 21% ง. ลด 15% แล้วลดอีก 5%

72. ออมขายกระเป๋าให้บอยได้กำไร 25% บอยขายให้ซีขาดทุน 40% ซีขายให้ดอนขาดทุน 30% ถ้าดอนซื้อมาด้วยเงินสด 210 บาท ดังนั้นราคาที่ออมซื้อมามีค่าเท่าใด
ก. 100 บาท ข. 200 บาท ค. 300 บาท ง. 400 บาท
73. มนัสไปเปิดท้ายขายของอย่างหนึ่งคิดกำไร 40% แต่ถ้าลูกค้าขอต่อรองราคาเขาลดให้ 20% ดังนั้นมนัสยังเหลือได้กำไรเท่าใด
ก. 12% ข. 16% ค. 20% ง. 24%

74. ร้านค้าประกาศลดราคาไมโครเวฟ 5% ของราคาที่ปิดไว้ และลดให้ผู้ซื้อด้วยเงินสดอีก 20% ของราคาที่ประกาศลด ถ้าพิมจ่ายเงินสดซื้อไมโครเวฟ 6,156 บาท ร้านค้าปิดราคาเตาไมโครเวฟไว้กี่บาท
ก. 8,100 ข. 7,350 ค. 7,200 ง. 6,900

75. สินค้าชนิดหนึ่งติดป้ายบอกราคาโดยมีกำไร 30% แต่ต่อมาสินค้านั้นตกรุ่น จึงประกาศลดราคาลง 30% อยากทราบว่า ถ้าขายสินค้านั้นไปตามราคาที่ประกาศไว้ จะมีกำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์
ก. เท่าทุน ข. กำไร 3 %
ค. กำไร 9% ง. ขาดทุน 9%

76. บริษัทคู่แข่ง 2 บริษัทตั้งราคาสินค้าชนิดหนึ่งไว้เท่ากัน ต่างกันตรงการเสนอส่วนลดให้ลูกค้า
บริษัทแรกเสนอส่วนลดในอัตรา 30 % แล้วลดอีก 10% ของส่วนที่เหลือ
บริษัทที่สองเสนอส่วนลดในอัตรา 20 % แล้วลดอีก 20% ของส่วนที่เหลือ
ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. บริษัทแรกให้ส่วนลดแก่ลูกค้ามากกว่าบริษัทที่สองอยู่ 1 %
ข. บริษัทที่สองให้ส่วนลดแก่ลูกค้ามากกว่าบริษัทแรกอยู่ 1 %
ค. บริษัทแรกให้ส่วนลดแก่ลูกค้ามากกว่าบริษัทที่สองอยู่ 2 %
ง. บริษัททั้งสองให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเท่ากัน

77. ร้านค้าติดราคาสินค้าอย่างหนึ่งไว้ชิ้นละ 55,000 บาท โดยคิดกำไร 10 % ต่อมาขายสินค้านั้นไป ชิ้นแรกขายไปต่ำกว่าราคาที่ติดไว้ 20% ขายชิ้นที่สองไปในราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายชิ้นแรก 30% หลักจากขายสินค้าแล้วได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาท
ก. กำไร 1,100 บาท ข. กำไร 1,200 บาท
ค. ขาดทุน 1,100 บาท ง. ขาดทุน 1,200 บาท

78. ถ้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีความยาวเพิ่มขึ้น 50% ของความยาวเดิม และความกว้างลดลง 20% ของความกว้างเดิม แล้วรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เดิม
ก. เพิ่มขึ้น 20% ข. เพิ่มขึ้น 30%
ค. ลดลง 20% ง. ลดลง 30%

79. ถ้าความสูงของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งลดลง 1 ใน 5 แล้ว ความยาวของฐานของสามเหลี่ยมรูปนี้จะต้องเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ จึงจะทำให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมไม่เปลี่ยนแปลง
ก. 10% ข. 15% ค. 20% ง. 25%

80. จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่า 40% ของจำนวนนักเรียนหญิง และ 50% ของจำนวนนักเรียนชายที่ได้เกรด 4 ถ้ามีนักเรียน 16 คนในห้องนี้ที่ได้เกรด 4 และอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนหญิงต่อจำนวนนักเรียนชายเท่ากับ 5 : 4 อยากทราบว่ามีนักเรียนในห้องนี้ทั้งหมดกี่คน
ก. 36 คน ข. 40 คน ค. 45 คน ง. 50 คน

81. พ่อค้าซื้อของเล่นชนิดที่ 1 มา 20 ชิ้น ชนิดที่ 2 มา 25 ชิ้น สิ้นเงิน 4,500 บาท ถ้าเขาขายของเล่นชนิดที่ 1 ได้กำไร 15% ขายชนิดที่ 2 ได้กำไร 20% ทำให้เขาได้กำไรทั้งหมด 800 บาท จงหาว่าเขาซื้อของเล่นชนิดที่ 1 มาราคาชิ้นละกี่บาท
ก. 100 บาท ข. 150 บาท ค. 200 บาท ง. 250 บาท

82. นวลอนงค์ซื้อดอกกุหลาบ 600 ดอกในราคาดอกละ 4 บาท ขายไปร้อยละ 80 ของจำนวนที่ซื้อมาในราคาโหลละ 89 บาท ที่เหลือขายในราคาโหลละ 30 บาท นวลอนงค์ได้รับกำไรกี่บาท
ก. 1,460 บาท ข. 1,380 บาท
ค. 1,300 บาท ง. 1,240 บาท

83. สมชายซื้อทุเรียนมา 8 ผล ราคา 500 บาท แบ่งขายไปครั้งแรก 3 ผล ราคาผลละ 100 บาท ที่เหลือขายไปราคา 2 ผลต่อ 150 บาท เมื่อขายไปจนหมดเขาได้กำไรร้อยละเท่าไร
ก. 30 ข. 35 ค. 40 ง. 4584. ร้านขายรถจักรยานแห่งหนึ่งสั่งซื้อรถมา 20 คัน เป็นเงิน 40,000 บาท แต่ขณะที่ขนส่งรถชำรุดไป 2 คัน ร้านจึงตั้งราคาขายรถที่ชำรุดเพียง ของราคารถคันที่สภาพดี เขาจะต้องตั้งราคาขายรถที่สภาพดีไว้ราคาคันละเท่าไรจึงจะได้กำไร 32%
ก. 2,180 บาท ข. 2,750 บาท
ค. 2,880 บาท ง. 3,150 บาท

85. นายศรรามเหมาซื้อเก้าอี้จากช่างเฟอร์นิเจอร์สมัครเล่นมาจำนวนหนึ่ง ในราคาตัวละ 100 บาท ต่อมายกเก้าอี้ให้เพื่อนเนื่องในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ไป 5 ตัว ที่เหลือขายไปตัวละ 150 บาท ซึ่งมาศรรามยังคงได้กำไรถึง 20% ของราคาที่ซื้อมาทั้งหมด ถามว่าเขาซื้อเก้าอี้ไปกี่ตัว
ก. 25 ข. 30 ค. 35 ง. 40

86. แม่ค้าซื้อมะม่วงกิโลกรัมละ 4 บาท ขายไป 5 ผล 1 บาท กำไร 20% จงหาว่ามะม่วง 1 กิโลกรัมมีกี่ผล
ก. 24 ผล ข. 25 ผล ค. 26 ผล ง. 27 ผล

87. ซื้อที่ดินมา 160 ตารางวา ราคาตารางวาละ 23,000 บาท แบ่งที่ดินนี้ขายไปครึ่งหนึ่งในราคาตารางวาละ 33,000 บาท จะต้องขายที่ดินส่วนที่เหลือในราคาตารางวาละกี่บาทจึงจะได้กำไรทั้งหมด 55%
ก. 33,800 บาท ข. 38,300 บาท
ค. 30,380 บาท ง. 30,830 บาท

88. ขายสินค้า 2 ชิ้นไปราคาชิ้นละ 9,999 บาท ซึ่งชิ้นแรกได้กำไร 10% ส่วนชิ้นที่สองขาดทุน 10% ถ้าขายไปทั้งสองชิ้น แล้วได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาท
ก. กำไร 202 บาท ข. กำไร 222 บาท
ค. ขาดทุน 202 บาท ง. ขาดทุน 222 บาท

89. พ่อค้าคนหนึ่งขายสินค้าไปครั้งแรก 12 ชิ้น ในราคาเท่ากันทุกชิ้นขาดทุน 12% ถ้าเขาเพิ่มราคาสินค้าขึ้นไปอีกชิ้นละ 22 บาท เขาจะได้กำไร 10 เปอร์เซ็นต์ อยากทราบว่าพ่อค้าขาย 12 ชิ้นแรกในราคาเท่าใด
ก. 80 บาท ข. 84 บาท ค. 88 บาท ง. 92 บาท

90. พ่อค้าคนหนึ่งขายสินค้าไปครั้งแรก 20 ชิ้น ในราคาเท่ากันทุกชิ้นขาดทุน 10% ถ้าเขาเพิ่มราคาสินค้าขึ้นไปอีกชิ้นละ 16 บาท เขาจะได้กำไร 10 % อยากทราบว่าพ่อค้าขาย 20 ชิ้นแรกในราคาเท่าใด
ก. 68 บาท ข. 72 บาท ค. 76 บาท ง. 80 บาท
91. พ่อค้าคนหนึ่งขายรถจักรยานให้กับลูกค้า ถ้าเขาขายรถจักรยานโดยลดราคาให้ 15% เขาจะได้กำไร 1,500 บาท แต่ถ้าเขาลดราคาให้กับลูกค้า 40% เขาจะขาดทุน 1,500 บาท ต้องการทราบว่าพ่อค้าติดราคาขายรถจักรยานไว้กี่บาท
ก. 10,000 ข. 11,000 ค. 12,000 ง. 13,000
92. โรงงานผลิตแก้วแห่งหนึ่ง มีต้นทุนในการผลิตแก้วใบละ 30 บาท แต่เมื่อตรวจสอบคุณภาพของแก้วที่ผลิตออกมาจะมีแก้วชำรุด 10% ไม่สามารถขายได้ต้องทิ้งไป ถ้าบริษัทนี้ต้องการกำไร 20% จะต้องขายแก้วใบละกี่บาท
ก. 35 ข. 40 ค. 45 ง. 50
93. เครื่องจักร A ผลิตของชิ้นหนึ่งได้ 50 ชิ้นต่อชั่วโมง เครื่องจักร B ผลิตของชนิดเดียวกันได้ 40 ชิ้นต่อชั่วโมง ในสัปดาห์หนึ่ง เครื่องจักร A ทำงานน้อยกว่าเครื่องจักร B อยู่ 5 ชั่วโมง และผลผลิตของเครื่องจักร B คิดเป็น 90% ของผลผลิตของเครื่องจักร A ในสัปดาห์นี้เครื่องจักร A ทำงานกี่ชั่วโมง
ก. 40 ข. 45 ค. 50 ง. 60
94. โรงงานแห่งหนึ่งได้ปรับปรุงเครื่องจักรที่ผลิตสินค้า ทำให้ในการผลิตแต่ละครั้งได้สินค้ามากขึ้น 20% และใช้เวลาน้อยลง 25% หลังจากการปรับปรุงแล้วเครื่องจักรผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ในเวลาที่เท่ากัน
ก. 45 ข. 50 ค. 55 ง. 60

95. พ่อค้าคนหนึ่งขายของอย่างหนึ่งโดยคิดกำไร 10% แต่ถ้าเขาซื้อมาได้ถูกลง 10% และขายต่ำลง 10 บาท เขาจะได้กำไร 20% จงหาทุนที่เขาซื้อมาตอนแรก
ก. 200 บาท ข. 500 บาท
ค. 2,000 บาท ง. 5,000 บาท

96. พ่อค้าซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งในราคา 9,090 บาท เขาควรจะตั้งราคาขายไว้กี่บาท โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะลดราคาให้ผู้ซื้อ 10% และเขายังคงได้กำไร 10%
ก. 11,110 ข. 11,101 ค. 11,011 ง. 10,111

97. ร้านค้าแห่งหนึ่งปิดราคาสินค้าไว้โดยคิดกำไร 25% ถ้าต้องการลดราคาจากป้ายที่ปิดไว้โดยไม่ให้ขาดทุน ร้านค้าต้องลดราคาไม่เกินร้อยละเท่าใด
ก. 15 ข. 20 ค. 25 ง. 30

98. สนั่นซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์บ้านอัจฉริยะมาในราคาลด 40% จากราคาปก ขายลดราคา 10% จากปก สนั่นขายหนังสือได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 30% ข. 40% ค. 50% ง. 60%

99. โรงเรียนเลิศล้ำวิทยามีจำนวนนักเรียนในระดับชั้นต่างๆดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาคิดเป็น 50 % ของนักเรียนทั้งหมด ระดับชั้นมัธยมศึกษาคิดเป็น 80 % ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่เหลืออีก 195 คน เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
ก. 1,950 ข. 2,000 ค. 3,900 ง. 4,000
100. ถ้าอำเภอหนึ่งมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ 2 โรงเรียน จากการสำรวจเกี่ยวกับนักเรียนชายในแต่ละโรงเรียน ปรากฏผลดังนี้
โรงเรียน A มีนักเรียนชาย 60% และ 10% ของนักเรียนชายตาบอดสี
โรงเรียน B มีนักเรียนชาย 45% และ 20% ของนักเรียนชายตาบอดสี
จำนวนนักเรียนชายของทั้งสองโรงเรียนมีจำนวนเท่ากัน
แล้วอัตราส่วนจำนวนนักเรียนของโรงเรียน A ต่อจำนวนนักเรียนของโรงเรียน B มีค่าเท่าใด
ก. 2 : 3 ข. 3 : 2 ค. 3 : 4 ง. 4 : 3

101. เมื่อ 2 ปีที่แล้วอัตราส่วนของอายุของพี่ต่ออายุของน้องเป็น 5 : 3 ปัจจุบันอัตราส่วนดังกล่าวเป็น 3 : 2 อีก ปัจจุบันอายุของพี่มากกว่าอายุของน้องกี่ปี
ก. 2 ข. 4 ค. 6 ง. 8

102. ผสมน้ำตาลทรายสองชนิดราคากิโลกรัมละ 12 บาท และ 14 บาท ในอัตราส่วนเท่าใดจึงจะขายน้ำตาลผสมในราคากิโลกรัมละ 15 บาท แล้วยังได้กำไร 20%
ก. 3 : 2 ข. 4 : 1 ค. 5 : 2 ง. 3 : 1

103. ถังใบหนึ่งมีน้ำเกลืออยู่ 1.5 ลิตร ซึ่งมีความเข้มข้นของเกลือผสมอยู่ 30% ถ้าต้องการให้น้ำเกลือมีเกลือผสมอยู่ 10% จะต้องเติมน้ำเปล่าลงไปกี่ลิตร
ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4

104. น้ำเชื่อม 2 ชนิด มีน้ำตาลอยู่ 8% และ 4% ต้องนำน้ำเชื่อมชนิดแรกมากี่ลิตร เมื่อรวมกับน้ำเชื่อมชนิดที่สองแล้ว จะได้น้ำเชื่อม 80 ลิตร และมีน้ำตาลอยู่ 5%
ก. 10 ลิตร ข. 20 ลิตร ค. 30 ลิตร ง. 40 ลิตร
105. จะต้องเทของผสม 40% ออกจากถัง 32 ลิตร เป็นจำนวนกี่ลิตร เมื่อเติมน้ำเข้าแทนที่ในปริมาณเท่ากัน จึงจะได้สารผสม 25%
ก. 4 ลิตร ข. 8 ลิตร ค. 12 ลิตร ง. 16 ลิตร
106. ต้องเติมน้ำเค็มที่มีเกลืออยู่ 30% จำนวนกี่ลิตรลงไปในน้ำเค็ม 50 ลิตรที่มีเกลืออยู่ 13% จึงจะได้น้ำเค็มที่มีเกลืออยู่ 20%
ก. 30 ลิตร ข. 35 ลิตร ค. 40 ลิตร ง. 45 ลิตร
107. นำแท่งโลหะแท่งหนึ่งซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มาหลอมทำเป็นแท่งโลหะแท่งใหม่ซึ่งยังคงมีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่พื้นที่หน้าตัดของแท่งโลหะนี้น้อยกว่าพื้นที่หน้าตัดแท่งโลหะเดิม 20% แท่งโลหะแท่งใหม่นี้ยาวกว่าแท่งโลหะแท่งเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าปริมาตรของแท่งโลหะไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
ก. 20 ข. 25 ค. 30 ง. 35
108.ชายคนหนึ่งกู้เงินมา 3,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10% เมื่อครบปีหนึ่งๆ เขานำเงินส่งคืนทั้งต้นทั้งดอกเป็นเงิน 1,000 บาท เมื่อเขาส่งเงินครบ 3 ครั้งแล้วเขายังเป็นหนี้อยู่เท่าใด
ก. 483 บาท ข. 583 บาท ค. 683 บาท ง. 783 บาท
109.ฉันมีเงินอยู่ 20,000 บาท นำไปฝากธนาคารที่คิดดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี กับนำไปให้แม่ค้าที่ตลาดกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยเก็บดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ในเวลา 2 ปี แต่ละกรณีจะให้รายได้แก่ฉันแตกต่างกันเท่าไร
ก. 1,472 บาท ข. 3,328 บาท
ค. 4,800 บาท ง. 2,428 บาท
110.จากการสำรวจคนกลุ่มหนึ่งได้ข้อมูลดังนี้
มีผู้ชายที่คิดว่าตนเองเป็นผู้หญิง 10%
มีผู้หญิงที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ชาย 10%
มีผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นผู้หญิงทั้งสิ้น 40%
จงหาอัตราส่วนของจำนวนผู้ชายต่อจำนวนผู้หญิงในคนกลุ่มนี้
ก. 2 : 3 ข. 3 : 2 ค. 3 : 5 ง. 5 : 3

111. ห้องสมุดแห่งหนึ่งมีหนังสือภาษาไทยอยู่ 40% และหนังสือภาษาอังกฤษ 60% ถ้าห้องสมุดนั้นมีหนังสือคณิตศาสตร์อยู่ 63 เล่ม แต่ 90% ของหนังสือภาษาไทย และ 95% ของหนังสือภาษาอังกฤษ ไม่ใช่หนังสือคณิตศาสตร์ แล้วห้องสมุดดังกล่าวมีหนังสือคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่กี่เล่ม
ก. 9 ข. 18 ค. 27 ง. 36

112. ขายเครื่องคิดเลขเครื่องหนึ่ง ขาดทุน 10% ถ้าขายในราคาเพิ่มขึ้นอีก 210 บาท จะได้กำไร 20% แล้วราคาทุนของเครื่องคิดเลขมีค่ากี่บาท
ก. 400 ข. 500 ค. 600 ง. 700

113. ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งปกติขายสินค้าอย่างหนึ่งได้กำไร 32% ถ้าของนั้นขึ้นราคา 10% ก็ต้องเพิ่มราคาขายอีก 5% ดังนั้นขายตามราคาใหม่ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 25 ข. 26 ค. 27 ง. 28

114. จากรูป ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้าจุด P และ Q เป็นจุดกึ่งกลางบนเส้นตรง AD และ AB

D C


PA Q B
ตามลำดับ แล้วพื้นที่สามเหลี่ยมหน้าจั่ว CPQ มีค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสี่เหลี่ยม ABCD
ก. 30.0 ข. 32.5
ค. 35.0 ง. 37.5


115. หน่วยเลือกตั้งผู้แทนราษฎรหน่วยหนึ่ง มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 2,000 คน แต่ละคนสามารถเลือกผู้แทนราษฎรได้เพียงคนเดียว ถ้ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรจำนวน 3 คน ชื่อ นาย ก นาย ข และนาย ค และมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้
(1) มีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเพียง 75% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
(2) มีบัตรเสียจำนวน 4% ของจำนวนบัตรที่ออกเสียง
(3) คะแนนเสียงที่ นาย ก นาย ข และนาย ค ได้รับ คิดเป็นอัตราส่วน 2 : 3 : 1 ตามลำดับ
ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่ง และอันดับสาม ได้คะแนนห่างกันกี่คะแนน
ก. 480 ข. 520 ค. 600 ง. 760


116. เหล้าองุ่น 150 ลิตร มีเหล้าแท้ 60% นอกนั้นเป็นน้ำ จะต้องเอาเหล้าแท้เติมลงไปกี่ลิตร ความเข้มข้นของเหล้าจึงจะเป็น 80%
ก. 50 ข. 100 ค. 150 ง. 200

117. บัณฑิตวิ่งด้วยอัตราเร็ว 8 ไมล์ต่อชั่วโมง สุธีวิ่ง 1 ไมล์ใน 8 นาที ทั้งคู่เข้าแข่งขันมาราธอน 26 ไมล์ ทั้งสองคนนี้ใครจะวิ่งถึงเส้นชัยก่อนกันและถึงก่อนกันกี่นาที ถ้าการวิ่งของทั้งคู่มีอัตราคงที่
ก. บัณฑิตถึงก่อน 9 นาที ข. บันฑิตถึงก่อน 13 นาที
ค. สุธีถึงก่อน 9 นาที ง. สุธีถึงก่อน 13 นาที

118. นาย ก. เลี้ยงเป็ดและเลี้ยงไก่จำนวนเท่ากัน หลังจากที่เขาขายไก่ไป 60 ตัว และขายเป็ดไปจำนวน 80 ตัว ทำให้จำนวนเป็ดเป็น 50% ของจำนวนไก่ เดิมนาย ก เลี้ยงเป็ดและไก่จำนวนรวมกันกี่ตัว
ก. 50 ข. 100 ค. 150 ง. 200

119. บริษัทแห่งหนึ่งจ่ายเงินเดือนให้คนงานทั้งหมดมีค่าเฉลี่ย 10,000 บาท เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานชายและพนักงานหญิงเท่ากับ 12,500 และ 8,500 บาท ตามลำดับ จะมีพนักงานชายกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 37.5 ข. 40.0 ค. 47.5 ง. 55

120. ให้สามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่ 60 ตารางหน่วย และ D เป็นจุดบน BC โดย BD : BC = 2 : 3 แล้วพื้นที่สามเหลี่ยม ADC มีค่ากี่ตารางหน่วย
ก. 10 ข. 20 ค. 30 ง. 40


เวปเพิ่มเติมเพื่อการศึกษา

จากเนื้อหาที่นักเรียนได้ศึกษา ครูได้ใส่เวปไซด์เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประเมินความเข้าใจ จากเวปต่อไปนี้

http://www.mc41.com/adisak/index.html

http://www.mc41.com/quickmath2/q_math49.htm

http://www.mc41.com/quickmath/menu.htm

อัตราส่วน

เนื้อหาในหน้าเพจนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ(Ratio and Percentage) เพื่อให้นักเรียนได้อ่านค้นคว้าเพิ่มเติม และขอขอบคุณข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากอินเทอร์เนต
นักเรียนศึกษาจากเนื้อหาที่ครูให้และทำการสรุปจากการทำแบบฝึกหัดที่ครูได้แนบไว้ให้ และประเมินตนเองหลังจากการ

อัตราส่วน (Ratio) คือ การเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งต่อของอีกสิ่งหนึ่งที่มีหน่วยอย่าง เดียวกัน เช่น a : b อ่านว่า a ต่อ b หรือ a/b
ตัวอย่าง
ปรีชาสูง 150 ซม. นายสุชาติสูง 170 ซม. ดังนั้นความสูงของ นายปรีชาต่อความสูงของนายสุชาติ คือ 150 ต่อ 170 หรือเขียนเป็น 150 : 170 = 15 :17

อัตราส่วนที่เท่ากัน คือ อัตราส่วนที่แสดงอัตราเดียวกัน นั่นเอง เช่น 3 : 5 = 6 : 10 = 12 : 20 เป็นต้น

สัดส่วน (Proportion) คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากันของ 2 อัตราส่วน เช่น a : b = c : d อ่านว่า a ต่อ b เท่ากับ c ต่อ d
ตัวอย่าง ถ้าสัดส่วน จงหาค่าของ x
วิธีทำ (กฎคูณไขว้)
การแก้ปัญหาโจทย์สัดส่วน
อ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์ต้องการอะไร และให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง
สมมุติตัวแปร แทนสิ่งที่ต้องการ
เขียนเป็นสัดส่วน (เปลี่ยนประโยคภาษาไทยให้เป็นประโยคสัญลักษณ์)
หาค่าตัวแปรในสัดส่วน
ตรวจสอบคำตอบ (นำคำตอบที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์) เพื่อความไม่ประมาท
ตัวอย่าง การผสมปูนใช้ปูนซีเมนต์และทรายผสมกันด้วยอัตราส่วน 2 : 3
ถ้าต้องการปูนฉาบ 25 ถัง จะต้องใช้ปูนซีเมนต์และทรายอย่างละเท่าไร
วิธีทำ ปูนซีเมนต์และทรายมีอัตราส่วน 2 : 3 ∴ปริมาณปูนฉาบทั้งหมด= 2 + 3 = 5 ปูนซีเมนต์ต่อปูนฉาบทั้งหมด = 2 ต่อ 5
สมมุติให้ ปูนซีเมนต์ จำนวน x ถัง
(กฎคูณไขว้)
∴ใช้ปูนซีเมนต์จำนวน 10 ถัง ใช้ทราย จำนวน 25-10 = 15 ถัง
ร้อยละ (percentage) คือ อัตราส่วนที่มีจำนวนหลัง หรือจำนวนที่สองเป็น 100
เช่น 78 : 100 หมายถึง ร้อยละ 78 หรือ 78%
ตัวอย่าง 2.5% ของ 800 เท่ากับเท่าไร
วิธีทำ
ตัวอย่าง 20 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 50
วิธีทำ ให้จำนวนที่ต้องการคือ x
20 เป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของ 50

ทดสอบความเข้าใจ
ข้อ 1. ในโรงงานแห่งหนึ่งมีคนงาน 300 คน ถ้าวันหนึ่งคนไม่มา 5 เปอร์เซ็นต์
คนงานขาดงานกี่คน
ข้อ 2. นักธุรกิจคนหนึ่งมีรายได้สุทธิ 360,000 บาท ในปี พ.ศ. 2537 ถ้า
เข้าต้องชำระค่าภาษีเงินได้ดังนี้ เงินได้สุทธิ 100,000 บาทแรก ชำระภาษีในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ และเงินได้สุทธิที่เหลือชำระภาษีในอัตรา 10 เปอร์เซ็นต์ จงหาว่านักธุรกิจคนนี้ต้องชำระภาษีได้ในปีนั้นเท่าไร
ข้อ 3. บริษัทผลิตสบู่ ตั้งราคาสบู่ไว้ก้อนละ 40 บาท ให้ส่วนลดแก่ร้านค้าปลีก
25 เปอร์เซ็นต์ ของราคาที่ตั้งไว้ ต่อมาร้านค้าปลีกประกาศลดราคาสบู่ 10 เปอร์เซ็นต์ จงหาว่าถ้าร้านค้าปลีกขายสบู่ 10 โหลจะได้กำไรเท่าไร


เฉลย
ข้อ 1. ตอบ 15 คน
ข้อ 2. ตอบ 31,000 บาท
ข้อ 3. ตอบ 720 บาท